Chân tổ yến

Chân tổ yến rút lông

2.500.0004.200.000

Tổ yến

Yến vụn

2.500.000

Chân tổ yến

Chân tổ yến thô

1.750.0003.200.000
2.500.0004.200.000

Tổ yến sơ chế

Tổ yến sơ chế loại 2

2.600.0004.500.000

Tổ yến sơ chế

Tổ yến sơ chế loại 1

2.800.0005.000.000

Tổ yến thô

Tổ yến thô loại 2

1.550.0003.000.000

Tổ yến thô

Tổ yến thô loại 1

1.650.0003.200.000