Chân tổ yến

Chân tổ yến rút lông

2.500.0004.200.000

Chân tổ yến

Chân tổ yến thô

1.750.0003.200.000
2.500.0004.200.000

Tổ yến sơ chế

Tổ yến sơ chế loại 1

2.800.0005.000.000

Tổ yến sơ chế

Tổ yến sơ chế loại 2

2.600.0004.500.000

Tổ yến thô

Tổ yến thô loại 1

1.650.0003.200.000

Tổ yến thô

Tổ yến thô loại 2

1.550.0003.000.000

Tổ yến

Yến vụn

2.500.000